Diensten

Wat is meeneembaarheid ?

Meeneembaarheid van registratierechten (verkooprechten).

Meeneembaarheid betekent dat u de verkooprechten (registratiebelastingen) die u op een vorige woning hebt betaald, kunt aftrekken van de verkooprechten die u op een volgende woning moet betalen.

Het in mindering te brengen bedrag kan wel nooit meer bedragen dan 12.500 euro. Het maximale in mindering te brengen bedrag wordt bepaald in verhouding tot het aandeel in de nieuw aangekochte woning die de natuurlijke persoon verkrijgt.

Niet meeneembaar zijn eerder betaalde aanvullende rechten of boeten.

Twee soorten meeneembaarheid

Er bestaan twee soorten meeneembaarheid:

- de meeneembaarheid door verrekening (woning 1 is verkocht vóór woning 2 is aangekocht)
- de meeneembaarheid door teruggave (woning 1 is verkocht nadat woning 2 is aangekocht).

Ook bij de aankoop van een bouwgrond, een onroerend goed dat na verbouwing tot woning kan worden bestemd of een nieuwbouwwoning (indien het verkooprecht op de grondwaarde wordt geheven), kunt u van meeneembaarheid genieten.

Meeneembaarheid en abattement/bij-abattement zijn niet combineerbaar. Maak de voordeligste keuze. 

Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden voor elke koper apart beoordeeld. Enkel wie aan alle voorwaarden voldoet kan van de meeneembaarheid genieten. De medekoper die er niet aan voldoet, kan niet genieten van het voordeel.

- De koper is een natuurlijk persoon (geen vennootschap of vzw).
 - De aankoop en verkoop moet zuiver zijn. Er moet dus een echte prijs worden betaald. Dat geldt niet voor een ruil.
- Er zijn verkooprechten betaald op woning 1.
- Woning 1 en 2 liggen in het Vlaamse Gewest. Dat geldt ook voor bouwgrond.

Meeneembaarheid door teruggave

De nieuwe woning of bouwgrond wordt aangekocht voor de verkoop van de eerste woning.

In dat geval moet de koper in een periode van 18 maand voorafgaand aan de aankoop van de nieuwe woning zijn hoofdverblijfplaats hebben of hebben gehad in de eerste woning.
De verkoop van de eerste woning moet plaatsvinden binnen de 2 jaar na aankoop van de nieuwe woning. Wanneer de nieuwe woning een nog op te richten woning op een bouwgrond is, bedraagt deze termijn 5 jaar.
De nieuwe woning moet tot hoofdverblijfplaats dienen van de kopersbinnen de 2 jaar na aankoop van de nieuwe woning
binnen de 5 jaar na aankoop van de bouwgrond
Er is niet bepaald hoe lang u uw hoofdverblijfplaats in die woning moet houden. Dat zal door de Vlaamse Belastingdienst geval per geval worden beoordeeld.

Meeneembaarheid door verrekening

De nieuwe woning of bouwgrond wordt aangekocht na de verkoop van de eerste woning.

De koper moet in een periode van 18 maand voorafgaand aan de verkoop van de eerste woning daar zijn hoofdverblijfplaats hebben of hebben gehad.
De aankoop van de nieuwe woning of bouwgrond moet plaatsvinden binnen de 2 jaar na verkoop van de eerste woning.
De koper moet er zijn hoofdverblijfplaats vestigen binnen de 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) te rekenen vanaf datum registratie van de authentieke akte.De Vlaamse Belastingdienst controleert 3 maanden voor het verstrijken van de deadline of de koper effectief op het nieuwe adres is gedomicilieerd. Als dat niet het geval is, dan verstuurt de Vlaamse Belastingdienst een herinneringsbrief om de koper te waarschuwen dat de deadline bijna verstrijkt.
Er is niet bepaald hoe lang u uw hoofdverblijfplaats in die woning moet houden. Dat zal door de Vlaamse Belastingdienst geval per geval worden beoordeeld.

Procedure

De Vlaamse Belastingdienst berekent en int de verkooprechten. Zij gaan na of u aan alle voorwaarden voor de meeneembaarheid voldoet.
De aanvraag van de meeneembaarheid door teruggave zal uw notaris bij de verkoop van uw woning doen. 

Bron : Vlaanderen.be

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons