Voorwaarden verkooprecht 3% voor de aankoop van de enige eigen woning naar nieuws overzicht

09 Januari 2022

Aan alle volgende voorwaarden moet voldaan worden om van het gunsttarief voor de enige eigen woning te kunnen genieten; bij een aankoop met verschillende personen worden de voorwaarden voor het verlaagd tarief per koper beoordeeld. Alleen de voorwaarde met betrekking tot de verwerving van het volledige goed geldt voor alle kopers samen.

 • Aankoop door een natuurlijk persoon.
  Alleen natuurlijke personen komen in aanmerking voor het verminderd tarief. Aankopen door rechtspersonen zijn dus uitgesloten. Als natuurlijke personen en rechtspersonen samen aankopen, kunnen alleen de natuurlijke personen voor het verminderd tarief in aanmerking komen.

 • Het moet gaan om een zuivere aankoop
  Het moet gaan om een verkoop, waarbij de verkoper het onroerend goed overdraagt met als tegenprestatie een prijs in geld. Een ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in aanmerking.

 • Aankoop van de hele volle eigendom
  Het moet gaan om een verkoop, waarbij de verkoper het onroerend goed overdraagt met als tegenprestatie een prijs in geld. Een ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in aanmerking.

 • Aankoop van de eigen woning
  Het goed dat u aankoop moet een woning zijn. Dit is een onroerend goed dat dadelijk, of na normale onderhouds- of herstellingswerken, zal dienen voor de huisvesting van een gezin of een persoon; bouwgronden zijn dus uitgesloten van dit tarief.

 • Aankoop van de enige woning
  U mag geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.

 • Inschrijving in het bevolkingsregister
  U schrijft zich op het adres van de gekochte woning in in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, binnen de drie jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte.

Wat als ik nog een andere woning bezit? Wat is het causaal verband?

Als u op het moment van de aankoop nog eigenaar bent van een andere woning of bouwgrond, kan u in de volgende gevallen toch onmiddellijk het gunsttarief bekomen: 

 1. Als u zich er toe verbindt om het verhinderend onroerend goed te vervreemden en u aantoont dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen die vervreemding en de verkrijging van de nieuwe woning;
  Termijn waarin het onroerend goed moet vervreemd worden:
  - voor authentieke akten verleden vanaf 01.01.2022: uiterlijk twee jaar na de datum van de authentieke akte
  - voor authentieke akten verleden voor 01.01.2022: uiterlijk één jaar na de datum van de authentieke akte
 2. Als het onroerend goed uiterlijk een jaar na de datum van de akte van verkrijging, minnelijk of gedwongen, wordt onteigend.

  Ook als u niet onmiddellijk het gunsttarief aanvraagt, maar u het verhinderend onroerend goed binnen de gestelde termijn vervreemdt, kan u nog genieten van dit gunsttarief door middel van een teruggave.

  Bron: Vlaanderen.be

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons